Privacy verklaring

U bent klant van Slank en in balans, of hebt interesse in producten van Slank en in balans/PS. Food & Lifestyle . Het kan daarom zijn dat Slank en in balans persoonsgegevens van u verwerkt.

Slank en in balans hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Slank en in balans dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Elise Van Gucht - PS. Food & Lifestyle Coach en zaakvoerder van Slank en in balans . Voor vragen over uw privacy is Slank en in balans als volgt voor u bereikbaar:

Uw persoonsgegevens (Naam - Adres - Woonplaats) waarover Slank en in balans beschikt zijn ofwel afkomstig van uzelf, of omdat u ze op de website van Slank en in balans (“Website”) heeft ingevoerd. 

Via de Website kunt u de volgende gegevens aan ons verstrekken: N.A.W.-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie gebruiken wij om nieuwsbrieven aan u sturen of om opvolging te geven aan een verzoek van u om met u in contact te treden. U bent nooit verplicht om gegevens in te voeren in onze Website. Maar als u de gegevens niet verstrekt, kunnen wij u geen nieuwsbrief versturen of met u in contact treden.

Uw PS. Food & Lifestyle Coach van Slank en in balans geeft ook bepaalde persoonsgegevens door aan PS. Food & Lifestyle , dit met uw akkoord bij aanvang van het PS. Food & Lifestyle programma. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. Food & Lifestyle -producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PS. Food & Lifestyle om de werking van PS. Food & Lifestyle -producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan uw PS. Food & Lifestyle Coach te verstrekken, maar als u de gegevens niet verstrekt, kan dat van negatieve invloed zijn op de diensten PS. Food & Lifestyle of uw PS. Food & Lifestyle Coach levert. 

Slank en in balans verwerkt uw persoonsgegevens dus voor marketingdoeleiden en kwaliteitsdoeleinden.

Het is noodzakelijk dat Slank en in balans deze persoonsgegevens van u verwerkt om overeenkomsten met u uit te voeren, en om gerechtvaardigde belangen van Slank en in balans te behartigen, namelijk het belang van PS. Food & Lifestyle om u op de hoogte te stellen van PS. Food & Lifestyle -producten en -diensten, en om de kwaliteit daarvan te analyseren en te verbeteren. PS. Food & Lifestyle verwerkt op dit moment geen persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Mocht PS. Food & Lifestyle dat in de toekomst gaan doen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd. U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Slank en in balans bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is om de marketingdoeleiden en kwaliteitsdoeleinden te dienen. In de praktijk komt het erop neer dat uw persoonsgegevens na 10 jaar worden verwijderd. 

Als Slank en in balans uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

Slank en in balans verwerkt de persoonsgegevens enkel voor interne doeleinden. Slank en in balans stelt uw persoonsgegevens dus niet ter beschikking aan derden met uitzondering van PS. Food & Lifestyle .

PS. Food & Lifestyle besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan andere derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn. PS. Food & Lifestyle geeft dan ook geen persoonsgegevens door aan degelijke landen, tenzij u daar voorafgaand toestemming voor heeft gegeven.

Alle persoonsgegevens die PS. Food & Lifestyle verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit PS. Food & Lifestyle werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de Website, van PS. Food & Lifestyle . Verder monitort PS. Food & Lifestyle continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Slank en in balans met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

  • op inzage in uw gegevens;

  • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);

  • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;

  • om  bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van Slank en in balans of PS. Food & Lifestyle ;

  • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;

  • op beperking van de verwerking;

  • op dataportabiliteit

  • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Slank en in balans via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Slank en in balans uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. Slank en in balans probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.